Algemene Voorwaarden

Voor opdrachten verstrekt aan OAE Consultants

Artikel 1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Cliënt: de partij die aan Opdrachtnemer een opdracht geeft. Aanbieding: een document van Opdrachtnemer waarin de Algemene Voorwaarden van toepassing worden verklaard en waarin de diensten die Opdrachtnemer gaat verlenen worden omschreven. Opdrachtnemer: OAE Consultants, gevestigd te Alkmaar, Comeniusstraat 12, 1817 MS, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder het nummer 54183820. Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden en de Aanbieding tezamen met eventuele andere documenten en voorwaarden die in de verhouding Opdrachtnemer en Cliënt op de dienstverlening van toepassing zijn en waarnaar uitdrukkelijk in de Aanbieding wordt verwezen. Werkzaamheden: de door Opdrachtnemer ingevolge de Aanbieding voor een Cliënt te verrichten werkzaamheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden, aanbieding en overeenkomst

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Opdrachtnemer behoudens voor zover partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2.2 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij door Opdrachtnemer anders is aangegeven. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt de Aanbieding (mondeling dan wel schriftelijk dan wel elektronisch dan wel stilzwijgend) bevestigt dan wel op het moment dat de Werkzaamheden een aanvang nemen.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen en tarieven opgenomen in de Aanbieding zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd..

3.2 Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst de datum van 31 december passeert, is Opdrachtnemer gerechtigd voor de in het volgende jaar te verrichten werkzaamheden zijn prijzen en tarieven aan te passen. Opdrachtnemer zal deze aanpassingen schriftelijk aankondigen met inachtneming van een termijn van ten minste één maand voor de ingangsdatum. Indien de aanpassing de gangbare indexeringen overstijgen en Cliënt niet akkoord wenst te gaan met de Opdrachtnemer kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven, is Cliënt gerechtigd binnen 7 dagen na dagtekening van de bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

3.3 Bij gebreke van specifieke condities zal Cliënt binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Reclames ten aanzien van de factuur dienen binnen acht dagen na ontvangst van Algemene voorwaarden OAE Consultants 2 de factuur schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld.

3.4 Bij gebreke van tijdige betaling is Cliënt zonder ingebrekestelling of aanmaning en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer in verzuim en zal Cliënt de dan geldende wettelijke rente (als bedoeld in artikel 6:119aBW) verschuldigd zijn over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag van betaling.

3.5 Indien Cliënt ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is hij naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden tot vergoeding aan Opdrachtnemer van alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, advocatenkosten daaronder begrepen, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet- nakoming door Cliënt van diens betalingsverplichtingen. De hoogte van deze kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag.

Artikel 4. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

4.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden.

4.2 Partijen zullen niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij(en) in publicaties of reclame-uitingen melding maken van het bestaan en/of de inhoud van enige tussen hen gesloten Overeenkomst en/of de in het kader van een Aanbieding uitgevoerde werkzaamheden en/of de verkregen resultaten daarvan.

Artikel 5. Intellectuele eigendom

5.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt dan wel ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de dienstverlening, tenzij partijen anders nadrukkelijk overeenkomen.

5.2 Cliënt heeft het recht om de in het vorige lid genoemde documenten en andere werken voortvloeiende uit de Werkzaamheden uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en daarvan voor eigen gebruik afschriften te maken.

5.3 Cliënt staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van apparatuur, programmatuur of andere materialen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Cliënt vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake deze beschikbaarstelling en het gebruik dat van de beschikbaar gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen wordt gemaakt.

Artikel 6. Verplichtingen van partijen

6.1 Opdrachtnemer is gehouden zijn Werkzaamheden onafhankelijk, naar beste weten en kunnen uit te voeren.

6.2 Indien Opdrachtnemer bij de aanvaarding en/of de uitvoering van zijn Werkzaamheden geconfronteerd wordt met feiten of omstandigheden die de voortgang van zijn Werkzaamheden en/of het resultaat van zijn diensten negatief zouden kunnen beïnvloeden, zal Opdrachtnemer Cliënt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

6.3 Cliënt zal aan Opdrachtnemer tijdig, in de gewenste vorm en op gewenste wijze alle gegevens en bescheiden verschaffen en alle medewerking verlenen, die Opdrachtnemer nodig heeft voor de juiste uitvoering van de Werkzaamheden. De uit de vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiende extra kosten en extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden als genoemd in dit artikel of door het niet, niet tijdig of niet Algemene voorwaarden OAE Consultants 3 behoorlijk verlenen van medewerking, waaronder het beschikbaar stellen van medewerkers, zijn voor rekening van Cliënt.

6.4 Indien voor de uitvoering van de Werkzaamheden relevante gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer staan of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

6.5 Door Opdrachtgever verstrekte gegevens zullen juist en volledig zijn, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

6.6 Partijen zullen over en weer gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, medewerkers, die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van die Overeenkomst, niet in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. Cliënt staat ervoor in dat het bepaalde in dit lid tevens zal worden nagekomen door met Cliënt gelieerde derden, zoals maatschappijnein (en/of buiten) Nederland, die behoren tot het concern van Cliënt of het concern waar Cliënt deel van uitmaakt.

6.7 Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De Overeenkomst kan in geen geval wegens termijnoverschrijding worden ontbonden. Voorts is Opdrachtnemer in geen geval schadeplichting wegens termijnoverschrijding.

Artikel 7. Wijzigingen, meer- en minder werk

7.1 Cliënt aanvaardt dat, indien de te leveren diensten en/of werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de begrote kosten daardoor kunnen worden beïnvloed.

7.2 Opdrachtnemer zal Cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, indien zich omstandigheden voordoen die leiden tot bijstelling van de Overeenkomst en/of de verwachte inzet, kosten en tijdsduur.

Artikel 8. Overdracht en onderaanneming

8.1 Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De toestemming verlenende partij is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

8.2 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wil maken van de diensten van derden, zal hij Cliënt daarvan tijdig mededeling doen. Cliënt zal zich niet op onredelijke gronden verzetten tegen de inzet van deze derden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden (en eventueel meerwerk) naar beste kunnen verrichten en daarbij de deskundigheid en zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk als Cliënt aantoont dat Cliënt schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Opdrachtnemer.

9.2 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in geen geval hoger dan de over de laatste drie maanden verschuldigde vergoeding van Cliënt aan Opdrachtnemer, behoudens Algemene voorwaarden OAE Consultants 4 opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van leiddinggevend personeel van Opdrachtnemer.

9.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, verliezen, letsel, kosten, gevolgschade, vervolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie die ten gevolge van of in verband met de Overeenkomst ontstaan, tenzij dit te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van leiddinggevend personeel van Opdrachtnemer.

9.4 Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die als onderaannemer en onder verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer optreden.

Artikel 10. Vrijwaring

10.1 Cliënt zal Opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien of verband houden met het aangaan en/of uitvoeren van de Overeenkomst, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van Opdrachtnemer.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Indien een der partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal hij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

11.2 Indien een der partijen ten gevolge van overmacht zijn prestatie langer dan drie maanden opschort, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Artikel 12. Ontbinding

12.1 Buiten hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, buiten rechte de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere partij:

12.2 Buiten hetgeen in het vorige lid en elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij, na deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

Artikel 13. Nawerking

13.1 Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst welke naar hun Algemene voorwaarden OAE Consultants 5 aard bestemd zijn om ook na beëindiging en/of ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven onverminderd van kracht tussen Opdrachtnemer en Cliënt.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Overeenkomsten tussen Cliënt en Opdrachtnemer worden beheerst door Nederlands recht.

14.2 Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan, vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer is gevestigd, tenzij partijen overeenkomen hun geschil anders te (doen) beslechten.

Alkmaar, december 2015